Zasady przyjęcia i odpłatność

Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach prowadzonych w ŚDS lub jej opiekun prawny powinni zgłosić się do naszego Domu lub do ośrodka pomocy  społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, tj. OPS w Myśliborzu, OPS w Dębnie, GOPS w Nowogródku Pomorskim. z prośbą o skierowanie do ŚDS na pobyt dzienny. Po wstępnej rozmowie zostanie ustalony termin przeprowadzenia […]

Czytaj dalej


O naszym Ośrodku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Myśliborzu funkcjonuje od lutego 2005 roku. Jest jednostką organizacyjną Gminy Myślibórz, która w myśl ustawy o pomocy społecznej realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Funkcjonowanie Domu określają statut, regulamin organizacyjny, program zajęć terapeutycznych oraz miesięczne plany pracy. Zgodnie z zapisami statutowymi bezpośredni nadzór nad ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy […]

Czytaj dalej


Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”

Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” powstało w 2002 roku, a współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy rozpoczęło w roku 2005. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu myśliborskiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Najważniejsze cele to wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz […]

Czytaj dalej